Regulamin - SeeTheStats
SeeTheStats logo

Regulamin użytkowania serwisu SeeTheStats

Regulamin serwisu © SeeTheStats 2009-2021, wszelkie prawa zastrzeżone.

Przeczytaj uważnie poniższy regulamin i zaakceptuj go zanim rozpoczniesz korzystanie z serwisu.

1.

sts_barsKorzystanie z Serwisu SeeTheStats (zwanego dalej Serwisem) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z warunkami niniejszego Regulaminu, niezwłocznie opuść Serwis. SeeTheStats zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu oznacza akceptację tych zmian.

2.

sts_barsWszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do serwisu, zawartych w nim treści, zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych, mechanizmów interaktywnych, grafik, logo oraz innych zastosowanych w serwisie rozwiązań, na wszystkich polach, należą do operatora serwisu. Korzystanie z serwisu przez użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez niego jakichkolwiek praw własności intelektualnej do serwisu. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do serwisu.

3.

sts_barsNiedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez SeeTheStats takich działań ze strony użytkownika, jego konto zostanie niezwłocznie zablokowane lub usunięte. SeeTheStats w sytuacji takiej podejmie również wszelkie działania prawne związane z otrzymaniem rekompensaty za poniesioną szkodę. Wymienione działania użytkownika mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa.

4.

sts_barsUżytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do: (a) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników; (b) nie podszywania się pod inne osoby, w szczególności przez prezentowanie statystyk witryn, do których nie posiada prawa własności, a przez to sugerowanie że prawa te posiada; (c) nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników; (d) nie zakładania kont o nazwach nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem, kont o nazwie zawierającej zastrzeżone znaki towarowe lub elementy chronione prawem, do których użytkownik takiego prawa nie posiada, a także kont o nazwie mogącej wprowadzić w błąd innych użytkowników, w szczególności nazw tożsamych lub zbliżonych do nazw stosowanych przez SeeTheStats do bieżącej obsługi serwisu i korespondencji z jego użytkownikami; e) nie podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu modyfikację mechanizmów działania serwisu.

5.

sts_barsSeeTheStats oferuje nowym użytkownikom darmowe konta próbne. Konto próbne jest ważne 14 dni od dnia rejestracji użytkownika w serwisie. W czasie gdy konto próbne jest aktywne, jego użytkownik może korzystać z wszystkich funkcjonalności oferowanych przez SeeTheStats. Po 14 dniach od założenia konta próbnego, konto próbne zostanie usunięte, chyba że użytkownik wykupi miesięczny lub roczny abonament na jedno z dostępnych kont Premium. SeeTheStats zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w opłatach za nowe lub istniejące usługi w dowolnej formie i momencie.

6.

sts_barsSeeTheStats zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, w szczególności do przerw w świadczeniu usług spowodowanych awarią lub siłą wyższą.

7.

sts_barsSeeTheStats nie ponosi odpowiedzialności za: (a) przerwy w działaniu serwisu spowodowane siłą wyższą; (b) zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez użytkownika danych konta osobie trzeciej lub też wejścia przez osoby nieupoważnione w posiadanie hasła użytkownika bez jego wiedzy lub woli, niezależnie od sposobu w jaki do tego doszło; (c) niewiedzę użytkownika w zakresie zmian wprowadzonych w niniejszym regulaminie i wynikające z tego konsekwencje.

8.

sts_barsSeeTheStats zastrzega sobie prawo do powiadamiania użytkownika na podany podczas rejestracji adres e-mail o oferowanych usługach, a także do dowolnego modyfikowania treści oraz formy serwisu, w tym oprawy graficznej.

9.

sts_barsSeeTheStats został stworzony wyłącznie do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, pod adresem www.seethestats.pl. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Serwisu poza jego adresem www, zarówno w celach prywatnych jak i biznesowych wymaga wyraźnej i jednoznacznej zgody na piśmie operatora SeeTheStats.

10.

sts_barsZakaz, o którym mowa w pkt 9 nie dotyczy informacji o statystykach odwiedzin witryny użytkownika, które to statystyki użytkownik może udostępniać osobom trzecim zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. SeeTheStats zezwala Użytkownikom na prezentowanie statystyk odwiedzalności swoich witryn w przyjętej na serwisie formie, tj poprzez podanie osobom trzecim linka z unikalnym adresem URL podstrony zawierającej te dane, w celach prywatnych, komercyjnych, biznesowych lub innych, wybranych przez użytkownika. Użytkownik ma także prawo do zamieszczenia na swojej witrynie w całości lub części statystyk jej odwiedzalności prezentowanych na SeeTheStats, przy wykorzystaniu dostarczanych przez SeeTheStats pluginów (takich jak: pliki JPG ze statystykami, widget), pod warunkiem ich zastosowania zgodnie z ich przeznaczeniem i w niezmienionej formie. Dotyczy to w szczególności obowiązku prezentacji tych danych wraz z informacją o ich źródle oraz logo SeeTheStats, będącego integralną częścią dostarczanego przez SeeTheStats pluginu.

11.

sts_barsSeeTheStats nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek celowe lub przypadkowe uszkodzenia, zniszczenia, straty oraz utracone korzyści użytkownika, a także za wiarygodność statystyk zawartych na serwisie, oraz efekty interpretacji informacji w nich zawartych przez Użytkownika i podjętych przez niego działań. Jakkolwiek SeeTheStats dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom obsługi, bezpieczeństwa i wiarygodności danych, nie ponosi odpowiedzialności za wspomniane działania Użytkownika, który wykonuje je wyłącznie na własną odpowiedzialność, oraz jego ewentualne straty wynikłe w sposób pośredni lub bezpośredni z interpretacji tych danych. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na wszelkie ryzyko jakie może być związane z korzystaniem z serwisu www, w tym ryzyko związane z oprogramowaniem, zniszczeniem danych, zniszczeniem poprzez złośliwe oprogramowanie, wirusy lub jakikolwiek inny plik, który może być aktywowany przy pośrednim udziale Serwisu.

12.

sts_barsRyzyko związane z podjęciem jakiejkolwiek decyzji o charakterze biznesowym lub inwestycyjnym, opartej o informacje zawarte na Serwisie należy wyłącznie do Użytkownika. Użytkownik udostępnia statystyki odwiedzin swojej witryny wyłącznie na swoją odpowiedzialność. SeeTheStats nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika, w szczególności utracone korzyści, wynikające z niewłaściwej prezentacji tych danych przez Użytkownika lub ich interpretacji przez klientów i/lub partnerów biznesowych Użytkownika. SeeTheStats nie ponosi także odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika osób trzecich w błąd, poprzez umyślną lub nieumyślną, niewłaściwą lub wybiórczą prezentację danych dotyczących odwiedzalności swojej witryny.

13.

sts_barsKorzystając z SeeTheStats Użytkownik akceptuje fakt, że treść Serwisu dostarczana jest „taka, jaka jest”, a właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności za stopień jej aktualności, przydatności, trafności, rzetelności, a także za fakt jej częściowej lub całkowitej modyfikacji lub usunięcia z Serwisu. Wszystkie informacje zawarte na Serwisie są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji. Nie gwarantujemy, że zawarte na Serwisie informacje, aplikacje oraz skrypty nie ulegną przerwaniu, nie przestaną działać lub że są pozbawione błędów, a także że serwer, który dostarcza wspomniane dane jest wolny od wirusów lub innych, mogących spowodować uszkodzenia lub szkody komponentów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konieczne serwisowanie lub naprawę swoich urządzeń łączących się z Serwisem.

14.

sts_barsSeeTheStats w żadnym wypadku, włączając w to, ale nie ograniczając się do zaniedbania, nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne czy też wynikłe w konsekwencji szkody, które są rezultatem używania lub nieumiejętności używania materiałów lub funkcji na stronie, nawet jeżeli zostaliśmy powiadomieni o możliwości zaistnienia takich szkód. Obowiązujące prawo może zabraniać takiego ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności lub przypadkowych czy też wynikłych w konsekwencji szkód, więc powyższe ograniczenie czy też wyłączenie może nie odnosić się do danego użytkownika. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność za poniesione szkody, straty i powody podjęcia działania nie może przekroczyć kwoty wpłaconej przez użytkownika, jeżeli taka była, za dostęp do strony.

15.

sts_barsSeeTheStats i zawarte na serwisie informacje, statystyki, dane oraz wszelkie inne materiały, w tym korespondencja e-mail, jak i informacje pojawiające się na Serwisie, nie mogą być w jakikolwiek sposób rozumiane jako profesjonalne doradztwo w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub biznesowych. SeeTheStats nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zniszczenia wywołane przez jakąkolwiek osobę lub osoby korzystające z Serwisu i podjęte przez nie właściwe bądź błędne decyzje.

16.

sts_barsKorzystanie z niektórych części Serwisu wymaga rejestracji. Decydując się na proces rejestracji Użytkownik zgadza się na: (a) podanie prawdziwych, właściwych, aktualnych i kompletnych danych wg wymagań formularza rejestracyjnego; (b) bieżącą aktualizację tych danych. Podanie podczas rejestracji nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych danych może spowodować zawieszenie bądź usunięcie konta Użytkownika i odmowę SeeTheStats na ponowną rejestrację Użytkownika.

17.

sts_barsUżytkownik ma obowiązek przechowywania w tajemnicy swojego loginu oraz hasła i ponosi wszelką odpowiedzialność za działania podjęte z jego konta utworzonego na Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się do: (a) natychmiastowego poinformowania SeeTheStats o jakiejkolwiek próbie nieautoryzowanego użycia loginu i hasła Użytkownika; (b) wylogowania się z Serwisu na końcu sesji i/lub pracy z Serwisem. SeeTheStats nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty wynikłe z niezastosowania się Użytkownika do wymienionych zaleceń.

18.

sts_barsZabrania się kopiowania, powielania, sprzedaży, odsprzedawania oraz jakiejkolwiek innej działalności o charakterze komercyjnym, jakiejkolwiek części Serwisu lub dostępu do niego. Zakaz ten nie dotyczy informacji o statystykach odwiedzin witryny użytkownika, które to statystyki użytkownik może udostępniać osobom trzecim w celach prywatnych lub biznesowych.

19.

sts_barsZabrania się pod karą zablokowania konta lub usunięcia profilu wysyłania treści, tworzenia profilów, zamieszczania statystyk i odnośników do stron internetowych bezpośrednio lub pośrednio:
a) zawierających elementy wulgarne, pornograficzne lub erotyczne,
b) związanych z ideologią faszystowską lub komunistyczną,
c) promujących przemoc, zachowania sadystyczne lub nienawiść,
d) innych sprzecznych z prawem.
Decyzja, czy dana witryna należy do którejś z powyższych aktegorii jest podejmowana przez właścicieli serwisu.

20.

sts_barsKorespondencja lub działalność handlowa prowadzona przez użytkownika lub uczestnictwo w promocjach organizowanych przez reklamodawców i partnerów handlowych znalezionych za pośrednictwem SeeTheStats, włączając w to wszystkie płatności, dostawy związanych z tym produktów lub usług i wszystkie inne warunki, gwarancje i przedstawicielstwa związane z taką działalnością handlową pozostają wyłączną sprawą pomiędzy użytkownikiem i rzeczonymi reklamodawcami lub też partnerami handlowymi. Użytkownik, w pełnym wymiarze przewidzianym przez obowiązujące prawo, przystaje na to że: (a) SeeTheStats nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika, a wynikłe jako rezultat działalności handlowej czy też wynikłe z obecności reklamodawców i partnerów handlowych na naszym portalu, oraz na to że (b) SeeTheStats nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamówienia złożone przez użytkownika na produkty, w jakiejkolwiek specyfikacji, dostępne na naszej stronie, czy też podlegające zatwierdzeniu przez odpowiednich partnerów handlowych i wynikające z warunków prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

21.

sts_barsUżytkownik bierze na siebie wszelką i wyłączną odpowiedzialność za skutki kliknięć w linki, banery i grafiki zawarte na Serwisie.

22.

sts_barsSeeTheStats zastrzega sobie prawo do korzystania z podanych podczas rejestracji danych do wysyłania Użytkownikowi bieżących informacji dotyczących Serwisu i prowadzonych na nim działań. SeeTheStats może także wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, a informacje o tych zmianach zamieszczać na Serwisie lub przesyłać je użytkownikowi.

23.

sts_barsSeeTheStats jest podmiotem niezależnym od jakichkolwiek grup, firm i osób trzecich. SeeTheStats nie bierze udziału w ewentualnych sporach wynikłych pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikami i ich partnerami biznesowymi.

24.

sts_barsWszystkie wymienione w niniejszym Regulaminie nazwy są własnością ich prawowitych właścicieli.

25.

sts_barsSeeTheStats nie bierze odpowiedzialności za zawartość innych serwisów www, która może się na nich pojawić ze względów marketingowych lub innych.

26.

sts_barsSeeTheStats nie bierze odpowiedzialnosci za skutki udzielenia przez użytkowników Google Analytics osobom trzecim dostępu do swoich raportów Google Analytics za pomocą Menedżera Użytkowników (opcja "Ustawienia Analytics"->"Menedżer użytkowników" w panelu Google Analytics). SeeTheStats w szczególnosci zaś nie bierze odpowiedzialnosci za działania tych osób na serwisie SeeTheStats, w tym działania prowadzące do udostępnienia statystyk witryn, których dotyczą te raporty.

27.

sts_barsDla potrzeb funkcjonowania Serwisu, SeeTheStats przechowuje informacje o użytkownikach w logach. Informacje te zawierają dane dotyczące adresu IP, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, czasu i daty wykonanego połączenia oraz przeglądanych podstron Serwisu. SeeTheStats sprawdza także okresowo typ przeglądarki Użytkownika, a także adresy stron www, z których nastąpiły bezpośrednie wejścia Użytkownika na Serwis. Na podstawie tych danych SeeTheStats tworzy na wewnętrzne potrzeby raporty statystyczne, które mają na celu zwiększenie jakości świadczonych usług.

28.

sts_barsAby umożliwić automatyczny import danych z Google Analytics, SeeTheStats, za dodatkową zgodą użytkownika, przechowuje jego dane dostępowe do Google Analytics (token). Dane te mogą być wykorzystane wyłącznie przez użytkownika i nie mogą być przekazane lub udostępnione przez SeeTheStats w jakiejkolwiek formie osobom trzecim. SeeTheStats dołoży wszelkich starań, aby dane te były bezpieczne i zapewnia, że będą one przechowywane w formie zakodowanej. SeeTheStats nie gwarantuje jednak bezpieczeństwa tych danych, a użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich udostępnienie w celu wykonania procedury automatycznego importu danych z Google Analytics. Jednocześnie SeeTheStats udostępni użytkownikowi możliwość importu danych z Google Analytics w trybie ręcznym, w którym jego dane dostępowe do Google Analytics (token) nie są przechowywane przez SeeTheStats i tym samym muszą być podawane przez użytkownika każdorazowo podczas aktualizacji danych z Google Analytics.

29.

sts_barsSeeTheStats nie udostępnia i nie odsprzedaje osobom trzecim jakichkolwiek danych personalnych Użytkowników. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dane personalne Użytkowników przechowywane przez SeeTheStats mogą być przekazane organom prawa na ich żądanie.

30.

sts_barsJeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby możliwie najwierniej zachować sens postanowienia nieważnego.

31.

sts_barsUżytkownik ma prawo do zażądania usunięcia swojego konta jak i wszystkich pozostałych jego danych, w tym danych dotyczących statystyk odwiedzalności jego witryny. Na wyraźne żądanie użytkownika, SeeTheStats niezwłocznie usunie te dane.

32.

sts_barsSeeTheStats daje sobie prawo do usunięcia profili statystyk i kont użytkowników, którzy nie potwierdzili swojego adresu emailowego w ciągu jednego miesiąca od dnia rejestracji w serwisie. Aby potwierdzić adres email należy kliknąć link aktywacyjny znajdujący się w mailu wysłanym przez SeeTheStats po zarejestrowaniu się w serwisie. Przed usunięciem profili i kont SeeTheStats podejmie próbę skontaktowania się z użytkownikiem poprzez wysłanie do niego emaila na adres podany w formularzu rejestracji.

33.

sts_barsSeeTheStats daje sobie prawo do usunięcia profili statystyk, dla których:
- token dostępowy Google Analytics utracił ważność LUB
- dostęp do danych Google Analytics został anulowany LUB
- profil skojarzonej witryny w serwisie Google Analytics został usunięty.
Profile, które spełnią jeden lub więcej z powyższych warunków zostaną usunięte nie wcześniej niż 3 miesiące po ostatniej udanej próbie importu danych z Google Analytics. Przed usunięciem profilu, SeeTheStats wyśle do właściciela profilu emaila (na adres podany podczas rejestracji) z prośbą o przywrócenie możliwości importu danych z Google Analytics.

Historia zmian

1. maja 2009 - dodano punkt 19. (niedozwolone treści)
9. lutego 2010 - dodano punkt 32. (usuwanie niepotwierdzonych kont użytkowników).
1. marca 2013 - dodano rozdział 33. (usuwanie nieaktualnych profili).
1. maja 2015 - zmodyfikowano rozdział 5. (informacja o kontach Premium).